System logowaniaWyszukiwarka

Regulaminy

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brwinów
Komunikat z najnowszymi zmianami prawa dotyczącymi zamówień publicznych. Od 1 stycznia br. obowiązuje nowy kurs euro = 4,2249 zł.
Komunikat: W dniu 16 kwietnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Zarządzenie nr  45. 2014   Burmistrza Gminy Brwinów  z dnia    20.10.2014 roku  w sprawie zmiany Zarządzenia nr 24a.2014 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia
16.04. 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Brwinów
Załącznik do zarządzenia nr 45.2014 - Załącznik nr 3 do Regulaminu  Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy Brwinów
Przebudowa dróg polegająca na utwardzeniu destruktem asfaltowym: ul. Sadowa w Otrębusach i droga nr

PDF Drukuj Email
Opublikowano: poniedziałek, 03 września 2007 16:34

IK.341-47/2007

Brwinów: Przebudowa dróg polegająca na utwardzeniu destruktem asfaltowym: ul. Sadowa w Otrębusach i droga nr 010202 we wsi Krosna-Wieś (w kierunku Józefowa)
Numer ogłoszenia: 156555 - 2007; data zamieszczenia: 03.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.

 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Brwinów, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, tel. 7382567, fax 7295940.

·                  Adres strony internetowej zamawiającego: www.brwinow.pl

II. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

I.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg polegająca na utwardzeniu destruktem asfaltowym: ul. Sadowa w Otrębusach i droga nr 010202 we wsi Krosna-Wieś (w kierunku Józefowa).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

1) utrwalenie nawierzchni tłuczniowej ul. Sadowej w Otrębusach destruktem bitumicznym poprzez:

a) zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni tłuczniowej - 20% powierzchni,

b) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - profilowanie i zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej - 80% powierzchni,

c) ułożenie warstwy destruktu gr.7-10 cm; Frakcja destruktu nie może przekraczać średnicy 1cm. Destrukt musi być przewieziony prosto z frezowania (bez składowania),

d) regulację elementów urządzeń podziemnych (zasuw, hydrantów, studni ) do poziomu ulepszonej nawierzchni: - przed położeniem emulsji należy zabezpieczyć pokrywy przed ich zabrudzeniem emulsją, - w promieniu pół metra uzupełniony destrukt należy wzmocnić emulsją bitumiczną z grysem,

e) zabezpieczenie i oznakowanie terenu objętego robotami w/g instrukcji o prowadzeniu robót w pasie drogowym,

f) ubytki nawierzchni w okresie gwarancyjnym należy uzupełnić destruktem wzmacniając go emulsją bitumiczną.

2) ulepszenie drogi gruntowej nr 010202 we wsi Krosna-Wieś destruktem bitumicznym poprzez:

a) usunięcie krzaków i drzew z projektowanej korony drogi,

b) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni z uwzględnieniem spadków podłużnych i poprzecznych z ewentualnym wywiezieniem ziemi,

c) ułożenie nawierzchni z destruktu grubości 15cm po zagęszczeniu w dwóch warstwach zgodnie z KNR-2-31 tablica 0204 kolumna 0204, kolumna 0506: - należy użyć destruktu pochodzącego bezpośrednio z frezowania (bez składowania) nie zawierającego smoły,

d) regulację elementów urządzeń podziemnych (zasuw, hydrantów, studni, itp.) do poziomu ulepszonej nawierzchni: - w promieniu pół metra uzupełnienie destruktu należy wzmocnić emulsją bitumiczną z grysem,

e) zabezpieczenie i oznakowanie terenu objętego robotami wg instrukcji o prowadzeniu robót w pasie drogowym,

f) ubytki nawierzchni w okresie gwarancyjnym należy uzupełnić destruktem wzmacniając go emulsją bitumiczną.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 1.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

·                  Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia :

a) w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 5 zamówień odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. nawierzchnie bitumiczne, utwardzenie destruktem, potwierdzone dokumentami o ich należytym wykonaniu,

b) udokumentują kwalifikacje zawodowe branży drogowej kierownika budowy aktualne członkostwo w izbie samorządu zawodowego - kserokopie załączone do oferty. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki te mogą być spełnione łącznie.

3) Na wykonane roboty udzielą co najmniej 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady - oświadczenie zamieszczone w formularzu oferty.

4) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

5) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177) i potwierdzą spełnianie warunków określonych w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie odrzuceniem oferty.

·                  Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Wykonawca sporządzi wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. nawierzchnie bitumiczne, utwardzenie destruktem - na załączniku nr 2 do formularza oferty załączonym do SIWZ; - Wykonawca załączy dokumenty potwierdzające, że w/w zamówienia zostały wykonane należycie.

3) Udokumentują kwalifikacje zawodowe branży drogowej kierownika budowy aktualne członkostwo w izbie samorządu zawodowego - kserokopie załączone do oferty.

4) Na wykonane roboty udzielą co najmniej 24-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady - oświadczenie zamieszczone w formularzu oferty.

5) Nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ustawy z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.177) i potwierdzą spełnianie warunków określonych w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych:

a) oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczone w formularzu oferty.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.

3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.brwinow.plSpecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Brwinów, 05-840 Brwinów, ul. Kościuszki 4A, pokój nr 22..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2007 godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Brwinów, 05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12, pokój nr 7..IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 


 • SIWZ - POBIERZ

 • Wzór umowy - POBIERZ

 • Wykaz zamówień zrealizowanych przez wykonawcę - POBIERZ

 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - POBIERZ

 • Przedmiar robót ul.Sadowa str1 - POBIERZ

 • Przedmiar robót ul.Sadowa str2 - POBIERZ

 • Przedmiar robót Krosna str1 - POBIERZ

 • Przedmiar robót Krosna str2,3 - POBIERZ

 • Informacja Nr 1 dla wykonawców - POBIERZ

 • Aktualny przedmiar robót ul.Sadowa str1 - POBIERZ

 • Aktualny przedmian robót ul.Sadowa str2 - POBIERZ

Poprawiony: wtorek, 11 września 2007 15:45
?>